நோக்கம் & குறிக்கோள்

  • நோக்கம் - "விரும்பப்படும் இந்தியத் துறைமுகமாகத் திகழ்தல்"

  • குறிக்கோள் - "வாடிக்கையாளர் திருப்திப்படும் வகையில் சிறப்பான துறைமுகம் மற்றும் போக்குவரத்துச் சேவைகளை அளித்தல்"

  • மதிப்பு

  • » வாடிக்கையாளர் முழு திருப்தி
  • » சம்மந்தப்பட்டவர்களுடன் கூட்டு ஒப்பந்தம்
  • » தரமான மற்றும் குழுப்பணி உறுதிப்பாடு
  • » பணியில் நேர்மை, பொறுப்பு மற்றும் ஒளிவு மறைவில்லாத் தன்மை
  • » சமூக மற்றும் இயற்கைச் சூழலைக் கருத்தில் கொள்ளுதல்
  • » உற்பத்தி மற்றும் பாதுகாப்பு மூலம் மதிப்பு கூட்டல்

சமீபத்திய ட்வீட்ஸ் Latest Tweets

VOC Port பற்றி வீடியோ

தலைவர் செய்தி

As we celebrate the 71st Independence Day of our motherland, I am both honoured and humbled by the privilege bestowed on me to hoist the national flag on this historic day. Please accept my warm patriotic greetings on this day of great national importance.

This year we also commemorate the 75th anniversary of Quit India Movement, an important milestone in the Indian freedom struggle, which began on August 9, 1942 led by Mahatma Gandhi. This revolutionary movement and the subsequent developments resulted in the Britishers leaving India and the country getting freedom on A...

துறைமுக வரலாறு

தூத்துக்குடி வரலாறு

 

தூத்துக்குடி குறித்த மிகப் பழமையான குறிப்பு கிபி 88 இல் ‘எரித்ரியன் கடலின் பெரியுப்ளஸ்’ (Periuplus of the Erythrean Sea) என்னும் கிரேக்க இலக்கியத்தில் காணப்படுகிறது. மேலும் கிபி 124 இல் டோலமி என்பவர் முத்துக் குளியல், சோசிகௌரய், கோ...